කන්ගියුආන් ජීව විද්‍යාත්මක පිරිසිදු කාමරය

ඒසී මහයින් කාමරය

වායු නල පද්ධතිය

පිරිසිදු කාමර කොරිඩෝව

පිරිසිදු කාමර වැඩ කරන කාමරය

මහිනරි ක්‍රියාවලිය

ක්‍රියාවලිය නල කිරීම