ෂෙන්හයි ටැබ්ලට් පිරිසිදු ඉංජිනේරු

AHU කාමරය

පිරිසිදු කාමර ඒසී සහ LED ලාම්පුව

විදුලි පාලනය

Labෂධ රසායනාගාරය

Rawෂධීය අමුද්රව්ය

සැකසුම් කාමරය