රූයිචි නව මධ්‍යම මුළුතැන්ගෙය සහ ජලජ නිෂ්පාදන පිරිසිදු කාමරය

මධ්‍යම කිචෙන් පිරිසිදු කාමරය

මධ්‍යම කිචෙන්

පිරිසිදු කාමර කොරිඩෝව

පිරිසිදු කාමර භූමිය

පිරිසිදු කාමර වැඩ කරන සාප්පුව