බෝආඕ ජෛව Pෂධීය ඉන්සියුලින් වැඩමුළුව

AHU කාමරය

පිරිසිදු කාමර කොරිඩෝව

කාමරයේ දොර සහ ජනේලය පිරිසිදු කරන්න

පිරිසිදු කාමර භූමිය

Eෂධීය උපකරණ

නල මාර්ග වැඩ