මයිකර් ආහාර සමාගම, පිරිසිදු කාමරය

වායු ස්නාන කාමරය

පිරිසිදු කාමර කොරිඩෝව

කාමරයේ දොර සහ ජනේලය පිරිසිදු කරන්න

පිරිසිදු කාමර රසායනාගාරය

පිරිසිදු කාමරය

සැකසුම් කාමරය